รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โทร. 034-552775 , 089-8368820 แฟกซ์.034-552776   

การปลูกข้าว

ข้าว เป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยเรา ฉะนั้น การปลุกจึงมีความสำคัญกับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทำอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงที่สุด

http://rice-agri.blogspot.com/

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว

เป็นที่ราบลุ่ม สามารถควบคุมระดับน้ำได้

ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ดี

ดินมีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.0-6.5

ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 20-33 องศาเซลเซียส

มีแสงแดดจัด

มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ใช้เมล็ดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สถานีทดลองข้าว ศูนย์วิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร และศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

หากใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์ สะอาด และมีความงอกไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ปลูกโดยวิธีปักดำ ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-7 กิโลกรัม ตกกล้าเพื่อปักดำในพื้นที่ 1 ไร่

ปลูกวิธีหว่านน้ำตม ใช้เมล็ดพันธุ์ 15-20 กิโลกรัม/ไร่อ่าน 3771 ครั้ง   โพสเมื่อ : 21/06/2010 07:32
  © copyright@2010 siamgreenkan.com. All rights reserved.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินทรย์ กรีน เคมีร่า 222 หมู่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำแภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 034-552775 , 089-8368820 แฟกซ์.034-552776